معاینه فوق تخصصی چشم پزشکی

معاینه فوق تخصصی چشم پزشکی

 اساس تشخیص وبه دنبال آن  درمان صحیص در گرو معاینه صحیح بیمار می باشد. یک معاینه فوق تخصصی دقیق در بسیاری موارد میتواند تکلیف بیمار را روشن کند و در زمان کوتاه تری به نتیجه نهایی منتهی شود , از بررسی های اضافی جلو گیری کرده و در نهایت هزینه کمتری را هم به بیمار تحمیل نماید. در این مرکز ما بنا داریم که این اصل را مد نظر داشته باشیم.