بینایی سنجی و تجویز عینک و لنز نامرئی (تماسی)

بینایی سنجی و تجویز عینک و لنز نامرئی (تماسی)

 بیمارانی که به این مرکز مراجعه می کنند توسط سیستم های پیش رفته کامپیوتری تعیین نمره چشم شده میشوند و سپس جهت تهیه عینک به واحد عینک سازی ارجاع میشوند.

افرادی که تمابل دارند لنز نامرئی ( تماسی) استفاده بکنند پس از بینایی سنجی توسط چشم پزشک فوق تخصص معاینه می شوند و در صورتی که واجد شرایط استفاده از لنز تماسی باشند سفارش لنز برای ایشان داده  میشود. نحوه گذاشتن و برداشتن لنز و مراقبت های بعدی یا بصورت اوح فشرده (CD) یا از طریق مراجعه به ویدیوی موجود در سایت آموزش داده میشود.