گالری

در اين بخش ابتدا عكسهايي چند از مراحل عمل هاي جراحي چشم توسط دكتر محمدي نمايش داده ميشود، و در ادامه تجربه چند نفراز بيماران كه عمل ليزيك يا لازك انجام داده اند نشان داده شده است.