مراقبتها در جراحی چشم

توصیه های قبل از عمل جراحی (عمل آب مروارید، عمل شبکیه، آب سیاه، انحراف چشم)

مراقبت هاي بعد از عمل (عمل های آب مروارید یا فیکو ، شبکیه، آب سیاه)