کردی: چونیه تی هاتن بو ئیران بو عملیاتی چاو

آگاداری تایبه ت:

ئه و نه خوشانه که پیش هاتن بو ایران به م ایمیل یان ژماره ی موبایل پیوندی بکه ن ، پاره ی  واته قیمته تی عملیاته که یان تا راده ی 15% بویان دائه شکینین

 

به ریز خوشحالین که بریارتان داوه بو چاره سه ری نه خوشیه کانتان , سه ردانی بنکه ی ئیمه له ئیران بکه ن.
هیوادارین که جیی ره زامه ندی ئيوه بين
تکایه پیش وه ری که وتن بو ئیران ئه و نووسراوه به وردی بخویننه وه.
ئیمکانات و پیداویستیه کانی ئیمه لةو ناوه نده دا:
ئیمه له و بنكه دا ته واوی پیداویستیه کان بو پشکنین , ناساندنی نه خوشی و چاره سه ری نه خوشیه کانی چاو له به ر ده ستمان دایه , بو نمونه (نشته ر گه ری شبکیه ی چاو , ویترکتومی , ده رزی وه شاندنی ئاواستین , پیوه ندی قه رنیه ی چاو , پیوه ندی هه موو جوره کانی لینزی ناو چاو بو نه خوشیه جوراو جوره کان. وه ک نیزیک بینی , دوور بینی , نه شته رگه ری لیزیک (LASIK) , لازک (LASEK) , فمتولیزیک (FAMTO LASIk / PRK) , نه شته ر گه ری پیوه ندی حه لقه (Ring) بو نه خوشیه کانی قوز قرینه , ئاوی سپی , آوی ره ش , چه وته به ری چاوی , گیرانی ئاوه روی فرمیسک , چاندنی چاوی ده ست کرد (پروتز) , چاره سه ری پیری چاو به شیوه ی تازه ی که میرا (Kamra inly) .

چونیه تی سه فه ر بو ئیران:
ئیوه ده توانن پیش هاتن بو ئیران :

سه تا چوار روش پیش هاتن بو ایران به ایمیل یا به م رقم موبایله آگادارمان بکه ن.

به ئیمیلی nasmdi@hotmail.com ,

يان به پيوه ندي بكه ن به ره قه م ٠٠٩٨٩٣٣٥٨٦٤٣٨٨

 

دوای گه یشتن به ئیران , هاوکاره کانمان په یوه ندیتان له گه ل ده گرن و رینموونی پیویستان ده ده نی, اگر پیویستی به ره چاو کردنی جیگای مانه وه بیت , هاوکارانمان رینموویتان ده که ن تا جیگای مانه وه تان به نرخیکی گونجاو بو دابین بکه ن. 

كاتي پيوه ندي كردن پیویسته  ئه م شتانه پيمان بلين:

-نیوی نه خوش:

-ته مه ن:

-ره قه م موبایل خوتان:

-جوری نه خوشی و ئه و فه حسانه یان درمانه  كه پيشتر بويان كردوون:

-کاتی هاتن بو ئیران:

هه ر وه  ها ئيوه  ده توا نين "ره سمه كاني" نه خوش  و" فه حسه كاني" كه له عيراق بويان كردوون به ايميلی سه ره وه  بنيرين بومان  تاكو سيريان بكه ين.

 

بو هاتنه وه بو ایران درنگ مه که ن: