حوادث و چشم (این بخش :ضربه به چشم)

چشم   باید در تمام ساعات بیداری باز باشد تا بتواند عملکرد خود یعنی همان بینایی را به خوبی به انجام برساند ، لذا در معرض خطرات مختلف از جمله ضربه ها،عوامل فیزیکی (شامل گرما- سرما- نور آفتاب – امواج مختلف نور از اشعه ماوراء بنفش موجود در نور خوررشید گرفته تا اشعه مادون قرمزو...) و نیز عوامل شیمیایی (گازها  و بخارات موجود در کارگاهها ،کارخانه ها،هوای آلوده و...) می باشد.  

در این بحث ما فقط به موضوع ضربه های به چشم می پردازیم. و هدف ما هم ارایه راهکارهایی برای پیش گیری با کم کردن احتمال آسیب به چشم حد اقل در مورد بخشی از حوادث می باشد.

ضربه به چشم یکی از شایع ترین علت مراجعه بیماران به چشم پزشک می باشد که به دلیل اینکه  بیشتر از همه کودکان و جوانان و نیروی فعال جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد نیازمند توجه جدی است.

ضربه هایی که مکن است به چشم وارد شوند ممکن است ناشی از ابزارو اشیایی مانند  : مشت، لگد، برخورد با درب وسایل موجود در محل کار و زندگی باشد ، یا ناشی ازاشیای تیز و برنده مانند کارد، سوزن و امثال آن و یا ناشی از پرت شدن اشیاء کوچک و گاها دارای لبه تیزاست. و اتفاقا در این مجال  اندک من دوست دارم در مورد این دو دسته اخیر صحبت کنم.

ضربه به چشم در کودکان و لزوم پیشگیری از آن هم به لحاظ اینکه چشم کودک در حال تکامل می باشد و هم به لحاظ اینکه نتیجه درمان چنین آسیب هایی در چشم کودکان به اندازه بزرگترها نتیجه بخش نیست و عواقب ناگوارتری بدنبال دارد ، نیازمند توجه خاص است.

در کودکان برخورد کارد، سنجاق و سوزن به چشم بیشتر در جریان دعواها و بازی های کودکانه و گاهی از روی کنجکاوی کودکانه اتفاق می افتد و گاهی هم در یک مهمانی معمولی که کودک بدون نظارت بزرگترها به کارد و دیگر ابزار خطر آفرین دسترسی دارد اتفاق می افتد. به خاطر داشته باشید که هیچ گاه پیشگیری را فراموش نکنید.

پیشگیری:

1. نظارت روی کودکان را بیشتر کنید و ابزار خطرناک را در دسترس شان نگذارید.

2. نکته بسیار مهم: در مهمانی ها از کارد هایی استفاده شود که داری نوک گرد و پهن می باشند. این گونه کارد ها در صورت برخورد به چشم نسبت به کارد های با نوک تیز آسیب کمتری ایجاد میکنند.

در شکل تصویر یک کارد که در مقایسه با دیگری در صورت برخورد به چشم آسیب کمتری به چشم ایجاد می کند نشان داده شده است.

بعد از حادثه:

خونسردی خود را حفظ کنید. از مالش دادن و شستن و فشار دادن چشم خودداری کنید. تا زمان معاینه چشم پزشک از پاک کردن ترشحات و احیانا خونابه ی چشم خودداری کنید.چنانچه در خانه به محافظ پلاستیکی چشم دسترسی دارید از آن استفاده کنید و با چسب آن را روی کاسه ی چشم بگذارید و اطراف آنرا چسب بزنید و در اولین فرصت به اورژانس نزدیکترین بیمارستان یا درمانگاه مراجعه کنید.تا کسب اجازه از دادن مواد غذایی به بیمار خودداری کنید.در صورت ضرورت فقط میتواند اندکی آب به بیمار بدهید.اگر بیمار ترجیح میدهد چشم خود را ببندد اجازه دهید بسته باشد و سعی نکنید با زور یا با اصرار آن را باز نگهدارید.

 این راهم بدانید که در صورت نیاز به عمل ، بلافاصله ضرورتی به عمل نیست و معمولا لازم است چند ساعتی بیمار تحت نظر باشد تا ارزیابی های اولیه بدقت انجام و سر فرصت تصمیم درستی اتخاذ شود./ ویرایش فروردین 97