آمادگی قبل از عمل در عمل لیزیک و لازک (PRK)

 - شب قبل حمام بکنید و روز عمل مطابق معمول صبحانه را میل بفرمایید.

 - دقت کنید که روز عمل هیچ گونه مواد آرایشی یا بهداشتی به صورت نمالید.

 - بهتر است یک نفر به عنوان همراه  داشته باشید.

 - عکسها و دیگر مدارک پزشکی مربوط به چشم را به همراه داشته باشید.